Seleccioneu el criteri per la cerca
Aquest Sant Jordi regala
NOTA LEGAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i tot altre material en qualsevol altre format, són propietat de   Josep Mª Costa Perarnau ara endavant  Editorial La cuca de llum  i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts.

    * Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de Josep Mª Costa
  
    * L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'empresa  Editorial La cuca de llum   o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents.  Editorial La cuca de llum  no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
    *  Editorial La cuca de llum  donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de les dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.
    * L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a  Editorial La cuca de llum a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
    * L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a  Editorial La cuca de llum resta assabentat que podrà exercir en la mateixa seu de l'empresa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu D.N.I. ,enviant un correu  a info@lacucadellum.cat  amb el motiu de  BAIXA DADES .
    * D'acord amb el que estableix la LOPD, s'informa els usuaris del web que les dades de navegació de l'usuari NO seran controlades per cookies.
 
    * Editorial La cuca de llum  no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Editorial La cuca de llum , de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de d'Artmusical.
    *  Editorial La cuca de llum  no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta  empresa.
    *  Editorial La cuca de llum  no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
    *  Editorial La cuca de llum es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
    * L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.


Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la Comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Vilanova i la Geltrú  els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
Data de redaccio de la nota legal 1 gener 2012

DATA ACTUAL :
[INICI][NOTA LEGAL][CONTACTE][BOTIGA]
©Josep Mª Costa 2011                     info@lacucadellum.cat                        Tots els drets d'aquesta web estan reservats  .
Menú ràpid